Kết Nối Nhà Đầu Tư Châu Á Với Nông Dân Úc

Tiếng ViệtEnglish

Có một lượng lớn tài sản ở Châu Á đang tìm kiếm cơ hội đa dạng hóa. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp ở Úc đang tìm kiếm nguồn vốn mở rộng để đáp ứng nhu cầu về các sản phẩm của Úc, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm.

Nhưng làm thế nào để các doanh nghiệp này gặp được các nhà đầu tư thích hợp mà họ muốn làm việc, đặc biệt là những người có thể giúp xâm nhập vào thị trường mới và phân phối?

Hệ thống kết nối kinh doanh trực tuyến Farms and Finance cho phép các nhà đầu tư ở châu Á kết nối với các dự án nông nghiệp ở Úc. Thông qua việc kể chuyện, các nhà đầu tư tiềm năng và chủ dự án có thể bắt đầu đối thoại, đảm bảo các mục tiêu được sắp xếp trước khi tiết lộ danh tính của họ.

Hệ thống này dành cho ai?

  • Những nông dân và các chủ dự áncho phép những nhà đầu tư tiềm năng biết những cơ hội nông nghiệp của họ
  • Các nhà đầu tư  có thể xem những cơ hội trong lĩnh vực nông nghiệp ở Úc và nhận được sự cập nhật thường xuyên
  • Những người trung gian có thể sử dụng hệ thống này như là một kênh thêm vào để thu hút các dự án và các nhà đầu tư.
  • Những chuyên viên quan hệ khách hàng có thể dễ dàng khuyến khích khách hàng của mình tại các sự kiện, qua email và qua sự kết nối truyền thông xã hội của họ.

Nó hoạt động như thế nào?

Bước 1: Thiết Kế Câu Chuyện Của Bạn – một câu chuyện đầy tính thuyết phục bao gồm tầm nhìn kinh doanh, cách bạn lập kế hoạch để đưa nó vào đời sống và ai là một đối tác kinh doanh lý tưởng.

Bước 2: Quảng Bá Câu Chuyện Của Bạn – sự phân phối xuyên mạng truyền thông xã hội bao gồm

LinkedIn, Twitter, Email, Facebook và WeChat. Chúng tôi quảng bá doanh nghiệp của bạn và bảo vệ sự riêng tư của bạn.

Bước 3: Giải Đáp Thắc Mắc – Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng của bạn đảm nhận trả lời các câu hỏi qua phòng chát trực tuyến.

Bước 4: Trao Đổi Nhân Dạng – nơi có một sự kết nối phù hợp tiềm năng một sự giới thiệu chính thức được thực hiện bởi Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng của bạn.

Làm thế nào để bắt đầu

Nếu bạn quan tâm đến việc tiếp cận một lượng kết nối rộng lớn hơn cho dự án nông nghiệp của bạn, hãy liên hệ với các dịch vụ hỗ trợ và tiếp thị của chúng tôi để đưa câu chuyện của bạn lên mạng trực tuyến.

Stacey Martin, Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng, Farms and Finance
Website: www.farmsandfinance.com
Điện thoại: +61 (0) 413 12 7677
Skype: stacey.martin97
Email: stacey.martin@expatadvisorscommunity.com.au

Giới thiệu và xây dựng mối quan hệ: đưa lên mạng trực tuyến là cách dễ dàng để bắt đầu!

Connecting Asian Investors with Australian Farmers

There is a huge amount of wealth in Asia looking for diversification opportunities. Meanwhile, many businesses in Australia are seeking expansion capital to meet the demand for Australian products, particularly in the food and agricultural sector.

But how do these businesses meet suitable investors they would like to work with, particularly those that can provide access to new markets and distribution?

The Farms and Finance on-line business matching platform enables investors in Asia to connect with agricultural projects in Australia. Through storytelling, potential investors and project owners can start a conversation, ensuring objectives are aligned before revealing their identities.

Who is it for? 

  • Farmers and Project owners to let potential investors know about their agricultural opportunities
  • Investors can view opportunities in Australian agriculture and receive regular updates
  • Intermediaries can use the platform as an additional channel to attract projects and investors
  • Relationship Managerscan easily promote their clients at events, through email and via their social media connections.

How does it work? 

Step 1: Design Your Story – a compelling story with your business vision, how you plan to bring it to life and who would be an ideal business partner.

Step 2: Promote Your Story – distribution across social media networks including LinkedIn, Twitter, Email, Facebook and WeChat. We promote your business and protect your privacy.

Step 3: Question and Answer – your Relationship Manager fields enquiries through the on-line chat room.

Step 4: Identity Exchange – where there is a potential match a formal introduction is made by your Relationship Manager.

How to get started

If you are interested in accessing a wider pool of connections for your agricultural project then get in touch about our range of support and marketing services to get your story on-line.

Stacey Martin, Relationship Manager, Farms and Finance
Website: www.farmsandfinance.com
Phone: +61 (0) 413 12 7677
Skype: stacey.martin97
Email: stacey.martin@expatadvisorscommunity.com.au

Introductions and relationship building: going on-line is an easy way to get started!

Download the Farms and Finance (Vietnamese) PDF here